සැහැල්ලු වාහන රියදුරුකු අවශ්‍යයයි - Kandana

Alto k10 මැන්වල් වාහනයක් කැබ් සර්විස් එකක පැදවීමට රියදුරුකු අවශ්‍යයයි.
කදාන ප්‍රදේශය අවට අයෙකු වඩා සුදුසු වේ.
අමතන්න 0773292436

Posted on : 29/12/2016, # , Edit

vidurar

http://www.classifieds.lk/21000

Kandana, Gampaha

Phone : 0773292436