නිවසක් කුලියට දීමට ඇත - Wattala

  • Property Sale TypeFor Rent
  • Foors1
  • House size1000Sqft
  • Land size15Perches
  • No. bathrooms1
  • PriceRs. 14,000

පුලිනතලරාම පන්සල පාරේ කාමර 2ක්, සාලය, කුස්සිය, සහ නාන කාමරය සහිත නිවස කුලියට දීමට

වැලිසර මැක්ඩොනල්ඩ්
ආර්ථික මද්‍යස්ථානය
ලංකා සතොස
කාගීල්ස් ෆුඩ්සිටි
කීල්ස් සුපර් සෙන්ටර්
කරුණාරත්න විද්‍යාලය
මීටර් 500 කි

මාසික කුලිය රු. 14000 කි
මාස 10ක අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍යයයි.

Posted on : 26/11/2016, # , Edit

← Previous

harshanawijesinghe

http://www.classifieds.lk/20114

Wattala, Gampaha

නො 252 පුලිනතලාරාම පාර, මාගම්මන, රාගම.

Phone : 0754860297