කුලියට දීමට - Ganemulla

  • Property Sale TypeFor Sale
  • Land size10Perches
  • No. bathrooms1
  • PriceRs. 15,000

කාමර 3 සහා නාන කාමරයක් සහිත නිවාස කුලියට දීමට ..ජලය .විදුලිය සමඟයි

Posted on : 17/10/2016, # , Edit

nilanimadushani38

http://www.classifieds.lk/19013

Ganemulla, Gampaha

ගණේමුල්ල පාර කඩවත

Phone : 07761771666