මානසික ආතතියෙන් ( හිරවීම් වලින් ) මිදෙන්න - Mount Lavinia

යම් අභාග්යආ සම්පන්න නොසිතු ජීවිත කාරණා නිසා, ඕබ සැබවින්ම මානසිකව සහ ශාරිරකව මේ මොහොතේ වැටී සිටිනවා විය හැක. එනමුත් කිසි විටක වැරදි තීරණ වලට නොයන්න, මානසික බෙහෙත් වලට නොයන්න. එය දිගු කලකදී ඔබව විනාශ කල හැක.

මේ තත්වයෙන් ඔබව මුදවාගන්න මාගේ ක්රනමවේදය වන්නේ ; පළමුව අවංක සහ පරිත්යා ගශීලි හදවතක් ඇතිව ඔබට ඇහුන්
කම් දීමය. පසුව මා විසින්, ඔබට, ඔබව මේ කරුණ තුල තේරුම් ගන්නට සලස්වමි. ඊට පසුව ඔබගේ ඇතුලාන්ත ශක්තිය නැවත ගොඩ නැග්ගවීමට මා ප්ර.යෝගික මාර්ග තුලින් කටයුතු කරමි. මා මේ සේවය කරනු ලබන්නේ ඉතා පුද්ගලික ලෑබදියාවෙන් සහ නොමිලයේය.
ඔබගේ රහස්යම භාවය, සත් භාවයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට මා බැදී සිටිමි.

මා පළමුව ඔබට දුර කථනයෙන් අමතන්නේ නැත. විද්යු ත් තැපෑලෙන් ( e-mail ) ඔබගේ කාරණය ලියා එවන්න .
[email protected]

Posted on : 15/10/2016, # , Edit

dilanspeedy

http://www.classifieds.lk/18944

Mount Lavinia, Colombo

Phone : 0713967528

Reply to this ad

Contact dilanspeedy

about "මානසික ආතතියෙන් ( හිරවීම් වලින් ) මිදෙන්න"

Cancel