සොර සතුරු ආරක්ෂක පහන්/ anty thief security light - Kundasale

LED technology
Motion sensor
Light sensor
With warranty
LED තාක්ෂණය
චලන වලට ක්‍රියාත්මකවීම
අදුර වැටෙන විට ස්ව්‍යක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වීම.

Posted on : 17/10/2016, # , Edit

harshana993

http://www.classifieds.lk/19008

Kundasale, Kandy

Phone : 0715448047