අලව්ව පර්චස් 13 ක ඉඩමක් විකිණීමට - Alawwa

අලව්ව-ගිරිඋල්ල මාර්ගයේ, අලව්ව මූලික රෝහල සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ආසන්නයෙන්,
• පිරිසිදු ඔප්පු
• විදුලිය සහ නල ජලය
• තැනිතලා ඉඩම
• ගං වතුර තර්ජන කිසිසේත් නොමැති වෙල් යායට මුහුණ ලා පිහිටා ඇති නිසංසල පරිසරය
• ඵලදාව සහිත පොල්, කොස්, අඹ, කෙසෙල් සහ මහෝගනි ගස් වලින් යුතු
• පදිංචියට ඉතා සුදුසු
පර්චස් 13 ක ඉඩමක් විකිණීමට.

Posted on : 07/01/2017, # , Edit

samansamn

http://www.classifieds.lk/21241

Alawwa, Kurunegala

Phone : 0719701091